15 Aralık 2008 Pazartesi

Sınıf öğretmenliği 2. Sınıf Felsefe soru çalışmaları

1)”Bireyin deneyimini ve bu deneyimin tekilliğini ve biricikliliğini insan doğasını anlamanın temeli olarak gören felsefe akımıdır.”
Bu felsefe akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A.Varoluşçuluk B.Materyalizm C.Rasyonalizm D.İdealizm

2.Materyalizm akımına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A.Varlığın yapısı hakkında belli bir tavrı yansıtan bir görüştür.
B.Madde olarak görünmeyen şeyler maddeye indirgenemez.
C.Varlığın temeli maddedir ve herşey maddi bir şeye indirgenebilir.
D.Herşey,bize başka türlü görünse bile ya madde ya da maddi başka bir şeydir.

3.Bilgi konusunun felsefi düşüncenin gündemine gelmesi hangi filozofun döneminde olmuştur?

A.Platon B.Hegel C.August Comte D.John Locke

4.Maddenin cisimden ibaret olduğunu savunan düşünce adamı kimdir?

A.Hobbes B.Epikuros C.Locke D.Hume

5.Demokritos’a göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A.Hareket atomların temel özelliğidir.
B.Atomlar boşlukta farklı hızlarla düşerler.
C.Herşey birbirine zorunlu olarak bağlıdır.
D.Herşeyin ana maddesi su’dur.

6.Aşağıdaki sorulardan hangisi bilim adamından çok filozofu ilgilendirir?

A.İnsan mutlak bilgiye ulaşabilir mi?
B.Doğa olaylarının nedenleri nelerdir?
C.Işıktan hızlı uzay araçları yapılabilir mi?
D.Deprem,daha önceden bilinebilir mi?

7.Bilgi elde etmede zihin mi daha etkilidir yoksa zihnin dışardan aldığı veriler mi etkindir? gibi soruları inceleyen felsefe dalı hangisidir?

A.Ontoloji B.Etik Felsefesi C.Estetik Felsefesi D.Epistemoloji

8.”Bildiğim tek şey var,o da hiçbir şey bilmediğimdir.”
Sokrates’in yukarıdaki sözü,hangi felsefi tavırla örtüştürülebilir?

A.Kuşkuya yer vermez. B.Meraklı olma
C.Özgürce düşünebilme D.Devamlılık ve ısrarcılık


9.Doğmatik filozofların bilgi üzerine ortaya koydukları iddiaları,bu iddiaların temelinde bulunan dayanak ve ölçütlerini çürütmek suretiyle reddetmeye çalışan felsefe akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A.Rasyonalizm B.Ampirizm C.Pozitivizm D.Septisizm

10.”Dünyadaki filozoflar ve insanlar sayısınca felsefe tanımı yapılabilir.”diyen bir düşünür felsefi bilginin hangi özelliği üzerinde durmaktadır?

A.Evrensel olması B.Deneyimsel olması C.Birikimli olması D.Subjektif olması

11.-Var olan herşey maddedir.
-Evrende hiçbir raslantı yoktur.
-Duyum ve düşünce insan organizmasının bir hareketidir.
Bu görüşler aşağıdaki felsefe akımlarından hangisine aittir?

A.Materyalizm B.Rasyonalizm C.Varoluşçuluk D.Pozitivizm

12.Aşağıdakilerden hangisi felsefi bilginin özelliklerinden değildir?

A.Eleştirel düşünceye dayanır.
B.Özel olanın bilgisidir.
C.Dilde bir söylem olarak belirir.
D.Düşünceye uygun ortamlarda doğar.

13.Descartes:”Bir ulusun bireyleri ne kadar iyi felsefe yapar ise;o ulusun o kadar medeni ve incelmiş olacağına inanmak gerekir.”
Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda Descartes felsefi bilginin hangi özelliğini öne çıkarmaktadır?

A.Felsefe içinde bulunduğu çağın koşullarından etkilenir.
B.Felsefede bilinenin genel geçerliliği yoktur.
C.Felsefede bitmişlik yoktur.
D.Felsefe eleştirel düşünceye dayanır.

14.İnsanı,evreni,değerleri anlamak için sürdürülen en geniş araştırma çabası birleştirici ve bütünleştirici bir açıklama gayretidir.
Yukarıda tanımı ve özelliği verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A.Bilim B.Sosyoloji C.Felsefe D.Tarih

15.”Felsefe,doğruyu bulma yolunda,düşünsel(idealist) çalışmadır.”diyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A.Aristotales B.Sokrates C.T.Hobbes D.Platon(Eflatun)
16.Felsefeye her filozofun farklı tanım getirmesi felsefenin hangi özelliğine dayanmaktadır?

A.İnsan bilimi olması B.Bütüncül olması
C.Öznel olması D.Birikimli ilerlemesi

17.”Felsefe,yaşam üzerinde üretilen düşüncelerden oluşur.”
Bu görüşe göre Dünya’nın anlamı,yaşamın amacı nedir? sorusuna yanıt arayan bir kişi felsefeye nasıl yardımcı olur?

A.Ünlü filozofların yaşamlarıyla ilgili bilgi sağlayarak
B.Yaşamla ilgili çeşitli görüşleri sunup bunları inceleme olanağı sağlayarak
C.Toplumsal yaşamı istenilen biçimde düzenleyerek
D.Bilimsel araştırma tekniklerini geliştirmesine katkıda bulunarak

18.”Gören öznenin kendisi de görünebilirlik alanındadır.”
Bu cümleden çıkarılan sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A.Öznenin de nesne olabileceği
B.Doğru bilginin olabileceği
C.Gerçeğe ulaşılabileceği
D.Nesneden uzaklaşılabileceği

19.Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin özelliklerinden değildir?

A.Objektiflik B.Birikimli ilerleme C.Akla dayanma D.Eleştirel olma

20.Felsefe bilgisi,evreni parçalamadan bütün olarak anlama,bilme ve tümel bir açıklama etkinliğinin ürünü olan bir bilgidir.
Bu parçada felsefi bilginin hangi özelliği vurgulanmıştır?

A.Yığılan bir bilgi türüdür.
B.Tutarlı bilgiler ortaya koyar.
C.Doğruluğu ya da yanlışlığı belirtilemez.
D.Geneli kucaklayan bir bilgidir.

21.Aşağıdakilerden hangisi dini bilgi ile felsefi bilginin ortak yanını ifade eder?

A.Akla dayalı yorumlara gitme
B.Vahye dayalı bilgi sunma
C.İlahi bir kaynağa dayanma
D.İnsan yaşamı,varlık ve değerler alanında genel esaslara dayanır.

22.Bilgi sorununu sistematik olarak inceleyen ilk şüpheci filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A.Eflatun B.Aristotales C.Pyrrhon D.Sokrates


23.Aşağıda verilen yargılardan hangileri Pyrrhon’un düşünceleriyle aynı doğrultudadır?
I.Evrendeki herşey aynıdır,değişik bir şey yoktur.
II.Evren ne düşünce ile kavranabilir ne de üstüne bir yargıya varılabilir.
III.Gerçeği doğrudan doğruya bilemeyiz.

A.Yalnız I B.I ve II C.Yalnız III D.I,II ve III

24.Geçmişten günümüze birçok filozof varolagelmiştir.Bazı filozoflar takip ettiği felsefe akımıyla özdeşleşmiştir.Bunlardan biri olan Protagoras kendi felsefi düşüncesini aşağıdaki cümlelerden hangisi ile özetlemiştir?

A.Herşeyin ölçüsü insandır. B.Düşünüyorum;o halde varım.
C.Gölge etme başka ihsan eylemem. D.Tüm bilgiler tanrısaldır.

25.İlk kez bir “bilgelik öğretmeni” olduğunu iddia eden ve bu etkinliği için dinleyicilerden ücret alan filozof kimdir?

A.Aristo B.Protagoras C.Hegel D.Pisagor

26.Ünlü filozof Protagoras ömrünün sonuna doğru öyle bir eser yazmış ki yazdığı bu eser kendisini idama mahkum etmiştir;çünkü bu eserde tanrıtanımaz ifadelere yer vermiştir.Hayatını bu denli sıkıntıya sokan bu eser aşağıdakilerden hangisidir?

A.Metafizik Güçler B.Sofie’nin Dünyası C.Tanrılar Üstüne D.Yaşayan Canlılar

27.”Ahlaki eylemlerinde insan özgür değildir demek ahlakı ortadan kaldırmak demektir.”
Bu söz aşağıdaki yargılardan hangisini temellendirir?

A.Özgürlük ahlakın ön koşuludur.
B.Özgürlük kendi kararını kendi verebilmektir
C.Ahlak özgürlükten daha önemlidir.
D.Özgürlük seçme hakkını kullanmaktır.

28.”Tanrı öyle seçilmiş olsaydı bu dünya başka türlü olurdu.”
Bu sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A.Tanrı ve evren özdeştir.
B.Tanrı evreni yarattıktan sonra tekrar yok etmiştir.
C.Tanrı’nın varlığı bilinemez.
D.Herşeyi belirleyen Tanrı’dır.

29.Aşağıda genel olarak felsefe ile ilgili yargılarda bulunulmuştur.Bunlardan hangisi veya hangileri doğrudur?
I.Felsefenin önemli niteliklerinden biri eleştirel olmasıdır.
II.Felsefe,tarihsel olarak Yunan dünyasında başlamıştır.
III.Tüm filozoflar aynı felsefe akımını savunmuştur.

A.Yalnız III B.I ve II C.II ve III D.I,II ve III

30.Felsefe tarihinde,bilginin imkanından şüphe edenler olmuştur.Buna gerekçe olarak gündelik deneyimlerin,duyuların sık sık yanılgıya düşmesi olarak göstermişlerdir.Bu görüşe sahip olan felsefi görüşe ne ad verilir?

A.Duyumculuk B.Görecelik C.Septisizm D.Pragmatizm

31.Aşağıdaki yargılardan hangisi felsefenin işlevlerinden biri değildir?

A.Felsefe bilimlere yol gösterir.
B.Felsefe toplumsal yaşamı etkiler.
C.Felsefe eleştiriye kapalıdır.
D.Felsefe,bir insan etkinliğidir.

32.-Birleştirici ve bütünleştiricidir.
-Subjektiftir.
-Varsayımlıdır.
-Tarihinden soyutlanamaz.
Yukarıda özellikleri verilen bilgi çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A.Teknik Bilgi B.Bilimsel Bilgi C.Gündelik Bilgi D.Felsefi Bilgi

33.”Bildiğim tek şey var,o da hiçbir şey bilmediğimdir.”
Sokrates’in yukarıdaki sözü,hangi felsefi akımla örtüşebilir?

A.Kuşkuya yer verme
B.Açık görüşlülük
C.Meraklı olma
D.Özgürce düşünebilme

34.”Madde ve güç bütün varlıkların esasını oluşturur.Evren var oluşunu,mekanik yasalara boyun eğmeye borçludur.”şeklindeki görüş aşağıdaki akımlardan hangisine aittir?

A.Rasyonalizm B.Materyalizm C.Kritisizm D.İdealizm

35.Aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin temel kavramlarından biri değildir?

A.İyi ve Kötü B.Özgürlük C.Vicdan D.Estetik

36.Aşağıdakilerden hangisi teknik bilginin özelliklerinden değildir?

A.Suje ile obje bağını fayda oluşturur.
B.Gelişimi doğa bilimlerindeki gelişmeye bağlıdır.
C.Amacı insan hayatını kolaylaştırmaktır.
D.Sezgilerle elde edilen bilgidir.
37.Aşağıdakilerden hangisi bilgi felsefesinin sorularından değildir?

A.Gerçek bilgi mümkün müdür?
B.Asıl bilgi güzel görünen bilgi midir?
C.Bilgi elde etmede zihin etkin midir?
D.Mutlak bilgiye ulaşılabilir mi?

38.M.Ö. 25 ve M.S. 50 yy.ları arasında yaşayan İskenderiyeli Yahudi filozof kimdir?

A.Philon B.Hobbes C.Pierre Gassendi D.Lucretius

39.Gassendi felsefeyi üçe ayırmıştır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

A.Mantık B.Fizik C.Estetik D.Etik

40.Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A.Etik-Ahlak Felsefesi
B.Ontoloji-Varlık Felsefesi
C.Epistemoloji-Bilim Felsefesi
D.Estetik-Sanat Felsefesi

41.Gassendi felsefeyi geleneksel maddi yorumundan sıyırarak,onu matematikle mekaniğin kendisine uygulanabileceği bir şekle büründürmüştür.Buna göre felsefe ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

A.Felsefe genelgeçer bilgilerden oluşur.
B.Felsefe diğer bilimlere öncülük eder.
C.Felsefe ve matematik bilimleri birbirlerinden karşılıklı faydalanır.
D.Felsefe olmadan günümüzde hiçbir bilim oluşmazdı.

42.Aşağıdaki akımlardan hangisi “Viyana Çevresi” olarak adlandırılan filozofların felsefi düşünüş sistemlerini anlatır?

A.Analitik Felsefe B.Varoluşçuluk Felsefesi
C.Yapısalcılık D.Mantıksal Pozitivizm

43.Aşağıdaki felsefe akımlarından hangisi 20.yy dönemine damgasını vuran önemli düşünce akımı değildir?

A.Fenomenoloji B.Dil Felsefesi C.Varoluşçuluk D.Psikoloji

44.Aşağıdaki filozoflardan hangisi 20.yy felsefesinin önemli düşünce adamlarından biri değildir?

A.Gottlob Frege B.Albert Schweitzer
C.Oswald Spengler D.Eflatun


45.Felsefenin varlığı genel olarak konu edinen dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A.Epistemoloji B.Estetik C.Ontoloji D.Etik

46.”Bilim ile felsefenin varlık kavramına yaklaşım tarzı kimi açılardan farklılaşma gösterir”.
Aşağıdaki varlığı ele alış biçimlerinden hangisi bilime özgüdür?

A.Varlığın varlık amacını sorgulama
B.Varlığa ilişkin en genel soruları inceleme
C.İyi bir yaşam için değerli olanla olmayanı arama
D.Sınırlı bir varlık alanını denetleyerek kesin sonuç arama

47.”Var olmak ya da varlığını korumak için bir öznenin düşünmesine ihtiyaç duymayan varlıklar,reel varlıklardır.Ancak düşünceye dayalı olarak varolabilen varlıklar ise,ideal(düşünsel) varlıklardır.”Buna göre aşağıdakilerden hangisi salt düşünceyle kavranabilen varlığa örnektir?

A.Bitkiler B.Hayvanlar C.Sayılar D.Renkler

48.”Bilimde bulgu kadar o bulguya nasıl ulaşıldığı da önemlidir.” yargısı,aşağıdakilerden en çok hangisinin önemini vurgulamaktadır?

A.Bilimsel doğrunun B.Bilimsel kuşkunun
C.Bilimsel yöntemin D.Bilimsel gelişmenin

49.Aşağıdaki sorulardan hangisi ontolojinin ele aldığı bir sorudur?

A.Akıl,varlığı doğru olarak algılayabilir mi?
B.Doğada güzel olan sanatta da güzel midir?
C.Herkesi mutlu kılan bir düzen var mıdır?
D.Evrenin ana maddesi nedir?

50.Ahlak felsefesinde iyi eylemleri kötü eylemlerden ayırmaya yaradığı varsayılan öznel bilinç,aşağıdaki kavramlardan hangisiyle adlandırılır?

A.Özgürlük B.Yazgı C.Vicdan D.İrade

51.Analitik Felsefe akımı kaçıncı yüzyılın düşüncesini eleştirerek ortaya çıkmıştır?

A.17.yy B.18.yy C.19.yy D.20.yy

52.Aşağıdaki filozoflardan hangisi Analitik felsefenin kurucularından değildir?

A.Kurt Gödel B.Karl Popper C.Bertrand Russell D.Victor Hugo

53.Neopozitivizm ya da mantıkçı pozitivizm olarak bilinen anlayışa göre felsefenin asıl uğraş alanı nedir?

A.Kültür B.Madde C.Fizikötesi D.Dil

54.Aşağıdaki filozoflardan hangisi Analitik felsefenin başlıca temsilcisi değildir?

A.Ludwig Witgenstein B.Moritz Schlick
C.Kant D.Rudolf Carnap

55.”Dil ile Dünya arasındaki ilişki nedir?” sorusuyla uğraşan felsefi akım aşağıdakilerden hangisidir?

A.Varlık Felsefesi B.Din Felsefesi C.Dil Felsefesi D.Ahlak Felsefesi

56.Aşağıdaki felsefi akımlardan hangisi “İnsan özgürlüğüne inanır ve insanların davranışlarından sorumlu olduğunu” ileri sürer?

A.Ahlak Felsefesi B.Din Felsefesi
C.Varoluşçuluk Felsefesi D.Dil Felsefesi

57.Varoluşçuluk yirminci yüzyılın ilk yarısının sonlarına doğru nerede ortaya çıkmıştır?

A.Mısır B.Fransa C.Mezopotamya D.Rusya

58.Evrenin akılla anlaşılabilir olan bir gelişme doğrultusu olmayıp özü itibariyle saçma ve anlamsız olduğu,evrenin rasyonel bir tarafı bulunmadığını,evrene anlamın insan tarafından verildiğini öne süren akım aşağıdakilerden hangisidir?

A.Varoluşçuluk B.Mantıksal Pozitivizm
C.Pragmatizm D.Doğmatizm

59.İdealist(düşünceci) filozoflardan Berkeley,”Var olmak,algılanmış olmaktır.”sözü ile aşağıdaki yargılardan hangisini savunmaktadır?

A.Gerçeklik dış dünyada değil zihindedir.
B.Zihinsel süreçler dış gerçekliğin yansımalarıdır.
C.Düşünceler,bilinçten bağımsız olarak oluşur.
D.Dış dünya,bilinçten bağımsız olarak vardır.

60.”İnsan ırmakta ancak bir kez yıkanır.”
Herakleitos,bu düşünceyle aşağıdaki yargılardan hangisini dile getirmiştir?

A.Evrenin ana ilkesi sudur.
B.İnsanla evren arasında sıkı bir ilişki vardır.
C.Herşey sürekli olarak değişir.
D.İnsan “doğa”nın bir parçasıdır.


61.Thales,”Herşeyin kaynağı ve ana kucağı sudur.”demiştir.Bu düşünce aşağıdaki anlamlardan hangisini içermez?

A.Nesnelerin kaynağı tektir.
B.Nesnelerin arasında bir “çoklukta birlik” vardır.
C.Başında ve sonunda aynı kalan nesne yoktur.
D.Nesnelerin değişimi dönüşümlüdür.

62.Aşağıdakilerden hangisi metafizik bilginin özelliklerinden biri değildir?

A.Bilimin sunduğu bilgilerin sınırı içinde kalması
B.Soyut kavramlara dayanması
C.Mantık ilkelerine uygun olması
D.Çözülmemiş sorunlarla ilgili olması

1)
• Bilgi bir algıdır.
• İnsan her şeyin ölçüsüdür.
• Her şey akış halindedir.
Yukarıda ki önermelere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Doğru bilgi, yarar sağlayandır.
B) Doğru bilgi, akıldan çıkar.
C) Doğru bilgiye inançla ulaşılabilir.
D) Doğru bilgiye ulaşmak imkansızdır.

2) Bizler deneyden başka bir şey bilemeyiz; bir tek mutlak vardır; o da “mutlak” diye bir şey olmadığıdır. Dolayısıyla bilimler, olayları “niçin” sorusuyla değil “nasıl” sorusuyla anlamaya çalışır.Çünkü olayların “niçin’ini bilme olasılığı yoktur.
Bu parçadan çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Tek mutlak olan, doğru bilgilerdir.
B) Bilim ile doğru bilgiye ulaşılmaz.
C) Doğru bilginin tek ölçütü akıldır.
D) Tek mutlak olan bilim değildir.

3) “Benimle herhangi bir konu hakkında konuşanlar hiçbir şey bilmediğini sanırlar, ama konuşma ilerledikçe benden bir şey öğrenmeden bilgileri kendi içlerinde bulup hatırlarlar.”
Sokrates’in bu sözünden çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilgilerimiz duyumlara dayanır.
B) Bilgilerimiz doğuştan zihinde bulunur.
C) Doğru bilgiye ulaşmak mümkün değildir.
D) İnsan zihni doğuştan temiz bir sayfadır.

4) “Sadece bilge ve erdemli kişilerden kurulu bir akıllı insanlar toplumuna ulaşmak imkansızdır.”
Bu parçadan çıkarılabilecek yargı hangisidir.

A) Yığınlar hiçbir zaman filozof olamazlar.
B) Siyaset yapmak sanattır.
C) Bilgi erdemin kaynağıdır.
D) Yönetime filozoflar geçmezler.
5) Platon (Eflatun) felsefesinin kuramları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde tam olarak verilmiştir?
A) Bilgi ve İdealar.
B) Bilgi, İdealar ve Devlet
C) Bilgi, İdealar, Devlet, Ruhun ölümsüzlüğü ve Evrendoğum.
D) Bilgi, İdealar, Devlet, Ruhun ölümsüzlüğü ve Siyaset.

6)
• Bilgimiz doğru ve kesin midir?
• Bilgilerimiz doğru ise bunun ölçüsü nedir?
• Bildiğimizi söylediğimiz varlığı, nesneleri gerçekten bilebilir miyiz?
• Bilgimiz nesneleri doğru olarak yansıtır mı?
Buna göre bu sorular hangi problem içinde yer alır?
A) Bilginin doğruluğu ve geçerliliği nedir?
B) Evrensel bilgi mümkün müdür?
C) Bilginin kaynağı nedir?
D) Bilginin sınırı nedir?

7) “İyi bir filozof olabilmek için gereken tek şey, hayret etme yeteneğidir.Küçük çocukların hepsinde bu yetenek vardır.Çünkü çocuklar doğduktan birkaç ay sonra yepyeni bir gerçeklikle karşı karşıya geliverirler.Büyüdükçe hayret etme yetenekleri kaybolur gibi olur.”
Buna göre, iyi bir filozof olabilmek aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A) Gerçekler karşısında hayret etmeye.
B) Felsefi nitelikte sorular sorabilmeye.
C) Evreni olduğu gibi anlamaya çalışmaya.
D) İnsanı ve evreni açıklamaya çalışmaya.

8) Eflatunun yaşlılık diyaloglarına göre; “her şeyin gerçek nedeni olan ve en büyük, en doğru düzenleyici” aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Khaos
B) Telos
C) Nous
D) Zeus


9) Platon’un hayatının büyük bir kısmında etkilendiği hocası kimdir ?
A) Phaidon
B) Aristotales
C) John Locke
D) Sokrates

10) “Sokrates, kendisinden önce yaşamış filozofların doğayı temel alan yaklaşımlarını bir yana bırakıp, insan ve mutluluk sorunu üzerinde durmuştur.Erdem ve mutluluğun bir ve aynı şey olduğunu ileri sürmüştür.”

Buna göre aşağıdakiler yargılardan hangisine ulaşılabilir ?
A) Filozof yalnızca mutluluğa giden yolu arar.
B) Felsefenin konusu zamanla doğadan insana dönmüştür.
C) Doğaya uygun yaşayanlar mutlu olur.
D) Erdemlik üzerine birçok tartışma yaşanmıştır.

11) “Sofistlere göre, doğal olan insanın özüne daha uygundur, dolayısıyla doğru ve iyidir.Yasal olan ise insanın özüne aykırı yalnızca toplumun ve uzlaşımın sonuçları olan şeydir ve dolayısıyla yapay ve kötüdür.”
Bu parçadan çıkarılabilecek olan yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Her doğal olan iyi ve doğrudur.
B) İnsan mutluluğu için doğal olanı istemelidir.
C) Yasal olan her şey insan doğasına uygundur.
D) İnsan doğal olanla özgür, yapay olanla tutsaktır.

12) “Devlet büyütülmüş insandır.”
Platon’un bu sözüyle kastettiği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kendini geliştirmiş insanlar devlet kurabilir.
B) İnsan ve devlet arasında bir parallelik vardır.
C) Devletlerde insanlar gibi doğar büyür ölür.
D) Devletin temelinde insan faktörü vardır.


13) “Platon varolanları ikiye ayırarak iki ayrı dünyadan bahseder.Biri duyu organlarımız yoluyla algıladığımız ve şu diye gösterdiğimiz bireysel somut varlıklardan oluşan görünüşler dünyası ve diğeri de varlıkların ilk örnekleri olan idealardan, cinsler, türler ve genel kavramlardan meydana gelen akılla anlaşılabilir idealar dünyasıdır.”

Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) İdealar dünyası zihni faaliyet ile anlaşılabilir.
B) Duyu organlarımız vasıtasıyla görünüşler dünyasını algılarız.
C) Nesnel dünyanın varlığı idealar dünyasının varlığına bağlı değildir.
D) Görünüşler ve idealar dünyası olmak üzere iki ayrı dünyadan bahsedebiliriz.

14) Platon’a göre doğru bilgi ancak objektif olan bilgidir ve böyle bir bilgi de vardır.Bunun için matematik bilimine göz atmamız yeterlidir.
Örneğin 2 x 2 = 4 böyle bir bilgidir.Bu bilgi insandan insana değişmeyen herkes ve her zaman için geçerli bilgidir.Çünkü akla dayanır.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Herkes tarafından kabul edilen ve akla dayanmayan bilgiler de vardır.
B) Objektif olan tüm bilgiler doğrudur.
C) Herkesin her şartta kabul ettiği doğrular vardır.
D) Doğru bilginin varlığını kanıtlamak mümkündür.

15) - Platon’a göre “Bilgi hatırlamadır.”
- Descartes’e göre “Hazır olan bilgilerimizi doğururuz.”
- Sokrates’e göre “Maoitik (düşünce doğurtma) mümkündür.”
Bu görüşlerden çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilgilerin zihinde saklanıp gerektiğinde açığa çıkarıldığı.
B) Bilgilerin unutulup tekrar hatırlandığı.
C) İnsan zihninde doğuştan bilgiler olduğunu.
D) Doğuştan insan zihninin bomboş olduğu ve bilgilerin sonradan öğrenildiği.www.kampusdicle.com // D.Ü. Öğrencilerinin Paylaşım Noktası


D.Ü Sınıf Öğretmenliği II. Sınıf I. Öğretim Felsefe Dersi Çalışma Soruları

1. “İnsan zihni doğuştan boş bir levhadır.” Sözü aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

A) John Locke
B) Kont
C) David Hume
D) Spinoza

2. Aşağıdakilerden hangisi Comte’un insanlık tarihinin üç aşamalı zihinsel gelişiminde yer alır?

A) Dinsel Aşama
B) Metafizik Aşama
C) Pozitif Aşama
D) Hepsi

3. “Düşünüyorum o halde varım.” Sözü aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

A) Leibniz
B) Spinoza
C) Descartes
D) Kont

4. Aşağıdakilerden hangisi materyalizmin çeşitli türlerindendir?

A) Demokritos ve atomcu madde anlayışı
B) Hobbes ve cisimci madde anlayışı
C) La Mettire ve makine insan anlayışı
D) Hepsi

5. “Hiçbir bilgi ve düşünce doğuştan değildir.” Sözü kaçıncı yüzyıla aittir.

A) 17. YY
B) 18. YY
C) 19. YY
D) 20. YY

6. “Evrende hiçbir rastlantı yoktur. Her şey mekanik bir nedensellik sonucunda ortaya çıkar.” Sözü hangi düşünce akımına aittir?

A) Materyalizm
B) İdealizm
C) Rasyonalizm
D) Empirizm

7. Aşağıdakilerden hangisi pragmatizmin savunucularından biri değildir?

A) W. James
B) J. Dewey
C) J. Bentham
D) Kont
www.kampusdicle.com // D.Ü. Öğrencilerinin Paylaşım Noktası

8. İnsanları üstün insanlar ve sürü insanlar olarak ikiye ayıran düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A) A. Comte
B) B. Nietzsche
C) Kont
D) Karl Marx

9. Newton’un mekaniği, Kopernik’in güneş merkezli sistemi birer paradigmadır. Görüşlerini “paradigma” kavramı çerçevesinde ortaya koyan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kuhn
B) Popper
C) Husseri
D) Wittgeistein

10. Hegel’in diyalektik yasasında hangisi yer almaz?

A) Tez
B) Antitez
C) Sentez
D) Fotosentez

11. Descartes’in doğada, madde ve ruh, beden ve zihin gibi iki tözün var olduğunu öne süren bu öğretisine ne denir?

A) Dualizm
B) Darvinizm
C) Empirizm
D) İdealizm

12. Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyıl için söylenemez?

A) Siyasal ideolojilerin öne çıktığı bir dönemdir.
B) Sosyalist düşüncenin kökleri belirginleşmiştir.
C) Liberalizmin kökleri belirginleşmiştir.
D) Aklın ışığında felsefenin etkileyiciliği ortaya çıkmıştır.

13. Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyıla damgasını vuran düşünce akımı değildir?

A) Romantizm
B) İdealizm
C) Pozitivizm
D) Rasyonalizm

14. Aşağıdakilerden hangisi idealizmin kaynağında yer alır?

A) Ruh maddeyi yaratır.
B) Evren, düşüncenin dışında var olamaz.
C) Var olmak algılanmış olmaktır.
D) Hepsi

www.kampusdicle.com // D.Ü. Öğrencilerinin Paylaşım Noktası

15. “Tanrı, doğadır.” Düşüncesi aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

A) Spinoza
B) John Locke
C) Kont
D) David Hume

16. Aşağıdakilerden hangisi 18. yüzyıl için doğru sayılan bir cümledir?

A) Her insan ahlaki seçimlerini başkasına göre oluşturmalıdır.
B) Din ya da Tanrı merkezli toplumsal yapının ve yerini bu süreçte akıl merkezli toplumsal düzenleme arayışı alır.
C) İnsan bilgisinin kaynağında yalnızca deney vardır.
D) Düşüncenin beslediği kaynak kuşkudur.

17. 17. Yüzyıla damgasını vuran düşünce alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Romatizm
B) İdealizm
C) Rasyonalizm
D) Pragmatizm

18. Aydınlanma felsefesinin kaynağında aşağıdakilerden hangisi vardır?

A) Rönesans felsefesi ve özellikle 17. yüzyılın ortaya koyduğu ilkeler
B) İnanca dayalı öğretilere öncelik vermiştir.
C) Evrende hiçbir şeyin gerçek olmadığı düşüncesi
D) Toplumu yeniden yapılandırmak vardır.

19. Aşağıdakilerden hangisi 18. yüzyıla damgasını vuran düşünürlerden biri değildir?

A) John Locke
B) Isaac Newton
C) Denis Diderot
D) Friedrich Schiller

20. Aşağıdakilerden hangisi felsefenin işlevlerinden değildir?

A) İnsanların meraklarını giderir.
B) İnsanların sorgulama kabiliyetlerini arttırır.
C) İnsanların ekonomik imkânlarını artırır.
D) Filozofların, düşüncelerinin ortaya çıkmasını sağlar.

21. Aşağıdakilerden hangisi felsefenin özelliklerindendir?

A) Özneldir.
B) Yığılan bir bilgidir.
C) Belli bir refah ortamında doğar.
D) Hepsi

22. Felsefe ilk olarak nerede doğmuştur?

A) İtalya
B) Fransa
C) Çin
D) Yunanistan
www.kampusdicle.com // D.Ü. Öğrencilerinin Paylaşım Noktası

23. Aşağıdakilerden hangisi gündelik bilginin özelliklerinden değildir?

A) Bilimseldir.
B) Özneldir.
C) Genel geçerliliği yoktur.
D) Doğruluğu kesin değildir.

24. Aşağıdakilerden hangisi bir bilim grubu değildir?

A) Fenomen Bilimler
B) Yapay Bilimler
C) Doğal Bilimler
D) İnsan Bilimleri

25. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin özelliklerindendir?

A) Evrenseldir
B) Özneldir
C) Kesinlik yoktur
D) Sistemlidir

26. Aşağıdakilerden hangisi felsefi bilginin özelliğidir?

A) Nesneldir
B) Her sorunu aklın süzgecinden geçirir.
C) Yığılan bir bilgidir.
D) Merak sonucu ortaya çıkar.

27. Aşağıdakilerden Kuhn’a göre bilimin geçtiği dönemlerden değildir?

A) Bilim öncesi dönem
B) Olağan bilim dönemi
C) Bulanımlar
D) Hepsi

28. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yöntemin özelliğidir?

A) Birinci aşama, betimlemedir.
B) Gözlemle başlar, deneyle devam eder.
C) Kuram, sistemli bir biçimde düzenlenmiştir.
D) Hepsi

29. Aşağıdakilerden hangisi klasik görüşe yapılan eleştirilerden değildir?

A) Bilime birikimsel gir süzgeç gözüyle bakmaları
B) Bilim adamlarının toplumun özelliğinden etkilenmez demeleri
C) En güvenli yöntemin doğrulama yöntemi olduğuna inanmaları
D) Tüm bilimlerin tek bilime indirgeneceğini düşünmeleri

30. Aşağıdakilerden hangisi varlık felsefesinin görüşüdür.?

A) Konusu varlığın kendisidir.
B) Gerçek varlık ve düşüncel varlık olarak ikiye ayrılır.
C) Uzayda yer kaplar, zaman içinde değişir ya da yok olur.
D) Hepsi

www.kampusdicle.com // D.Ü. Öğrencilerinin Paylaşım Noktası

31. Aşağıdakilerden hangisi doğa filozoflarından değildir?

A) Thales
B) Aneximenes
C) Freud
D) Demokritos

32. Aşağıdakilerden hangisi Platon’a ait bir özellik değildir?

A) M.Ö. 384 – 322 yılları arasında yaşamıştır.
B) İdealizmin kurucusudur.
C) Parmanides ve Heraklitos’tan etkilenmiştir.
D) Ona göre birbirinden farklı iki dünya vardır.

33. Aşağıdakilerden Aristo’ya ait bir özellik değildir?

A) Varlığın en önemli öğesinin idea olduğunu düşünür.
B) M.Ö. 384 – 322 yılları arasında yaşamıştır.
C) Pragmatizmi savunur.
D) Hiçbiri

34. 19. yüzyılda Rusya’da Çar II. Alexander’ın hükümdarlığının ilk yıllarında ortay çıkan, şüpheci temellere dayalı felsefe anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nihilizm
B) Pozitivizm
C) Yapısalcılık
D) Post Yapısalcılık

35. Temelde estetizmin bütün biçimlerini yansıtan, yaratıcılığı ve bilimsel usçuluğu savunan, toplumsal bilimleri ve klasik felsefe sistemlerini reddeden, yalın olgucu ve maddeci bir tutumla, yerleşik toplumsal düzene baş kaldıran akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pozitivizm
B) Fenomoloji
C) Sofizm
D) Hiççilik

36. Bilim verilerin doğrudan incelenmesi ile elde edilmiş ve somut deneyin konusu olmuş fenomenlere, nedensel açıklamalara ilişkin kavramlardan ve incelenmemiş ön kabullerden, bağımsız yaklaşma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dilbilim
B) Yapısalcılık
C) Görüngübilim
D) Helenizm

37. Helenistik felsefenin en önemli özelliği, bu felsefenin konularını üç şekilde düzenlenmesidir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

A) Mantık
B) Fizik
C) Matematik
D) Etik


www.kampusdicle.com // D.Ü. Öğrencilerinin Paylaşım Noktası

38. Batı dünyasında Structuralism olarak bilinen, 20. yüzyılın ikinci yarısında dil, kültür, matematik felsefesi ve toplumun analizinde en fazla kullanılan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pragmatizm
B) Yapısalcılık
C) Yeniden Kurmacılık
D) Daimicilik

39. Bireydeki konuşma yetisini kullanabilmesi için, toplumsal yapı aracılığıyla kabul edilmesi gereken anlama ve uyuşmalar bütününe aşağıdakilerden hangisi denir?

A) Dil
B) Yapısalcılık
C) Yapı
D) Eleştiri

40. Aşağıdakilerden hangisi dil sistemini oluşturan öğelerden değildir?

A) Akustik İmge
B) Gösteren İmge
C) Gösterilen İmge
D) Geliştirilen İmge

41. Aşağıdakilerden hangisi Helenistik çağın dört büyük felsefe okulundan biri değildir?

A) Akademi
B) Stoacı
C) Epikürosçu
D) Marksizm

42. Pyrrhon öğretisi değiştirmeden bütününü benimseyen, bir Akademiyalı olarak Platon felsefesi üzerinde duran düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aristotales
B) Arkesilaos
C) Çiçero
D) Karneades

43. Evrenin ana maddesi “bir” olan ve asla değişmeyen tek bir varlıktır. Bu tek varlık kendisiyle özdeş olan sınırlı olmayan ve değişeme uğramayan bir varlıktır.
Yukarıdaki görüşü bildirilen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Heraklitos
B) Parmenides
C) Demokritos
D) Empedokles

44. Her türlü düşüncenin, bilginin kökü deneydir. Deney temel alındığına göre yanılgının olmaması gerekir. Yanılgının nedeni deney değil, zihinsel süreçlerdir.
Yukarıdaki düşünce kime aittir?

A) John Locke
B) Holbach
C) Hegel
D) David Hume
www.kampusdicle.com // D.Ü. Öğrencilerinin Paylaşım Noktası

45. Aşağıdakilerden hangisi 14. yüzyıl felsefi düşünürlerinden değildir?

A) G. Berkeley
B) A. Comte
C) K. Marx
D) T. Hobbes

46. Platon’a göre, duyu deneyi bize değişen ya da değişebilir olan nesneleri verdiği için, onun bize sunduğu gerçekliğin bizzat kendisi olmayıp fenomenal görüşüdür. Öyleyse, bizi gerçeklikle her tür deneyden bağımsız olan düşünce tanıştırabilir.
Bu durumda Platon’a göre bilginin aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sezgi
B) Akıl
C) Deney
D) Eleştiri

47. Frankfurt Okulu tarafından geliştirilip kullanılan ve okulun genel yaklaşımı ifade eden adlandırma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eleştirel Teori
B) Yapı Kavramı
C) Paradigma
D) Dil

48. Hazcı ahlakı ve Tanrı’nın evrene müdahalesini reddeden varlık görüşüyle, Helenistik döneme damgasını vuran felsefe hangisidir?

A) Stoacı
B) Epikünos
C) Septisizm
D) PragmatizmDaha Fazla Ders Notu Ve Dahası İçin www.kampusdicle.com


1.A
2.B
3.A
4.
5.D
6.A
7.D
8.A
9.D
10.D
11.A
12.B
13.A
14.C
15.D
16.C
17.B
18.A
19.D
20.D
21.
22.C
23.D
24.A
25.B
26.C
27.A
28.D
29.B
30.C
31.C
32.D
33.A
34.B
35.D
36.D
37.B
38.A
39.C
40.C
41.B
42.D
43.D
44.D
45.C
46.D
47.C
48.C
49.D
50.C
51.D
52.D
53.D
54.C
55.C
56.C
57.B
58.A
59.A
60.C
61.C
62.A

Hiç yorum yok: